تبلیغات
tf-8"> کلاه قرمزی - حساب پرداخت هزینه برای داستان های ساختگی کلاه قرمزی+کسانی که سفارش داده اند
 نام شخصیت پرداخت شده پرداخت نشده وضعیت تحویل داستان
 آقا احسان لئوناردو ۳۰ نظر ................. نوشته شد
 پانیذ جون کلی هو ۱۲ نظر ۱۸ نظر نوشته شد
 یاسمین جون گریگ کیپس ۳۰ نظر .............‌‌‌.... نوشته شد
 نگین جون رافائل ۳۰ نظر ................. نوشته شد
 آقا مهدی جناب خان ۱۴ نظر ۱ نظر نوشته شد
بهار جونمحمد موسوی ۱۵ نظر.................. نوشته شد
 یاسمین جون ویتمن ۳۰ نظر ................. درحال نوشتن....
 یاسمین جون دیوید اتنت ۳۰ نظر ................. نوشته نشده